மேட்டூர் அணைக்கு நிர்வரத்து 40,000 கனஅடியில் இருந்து 27,500 கன அடியாக குறைந்தது

மேட்டூர் அணைக்கு நிர்வரத்து 40,000 கனஅடியில் இருந்து 27,500 கன அடியாக குறைந்தது

இதனால் மேட்டுர் அணையில் நீர் திறப்பு 27,900 கன அடியாக குறைப்பு🌐