ராணுவத்தை கொண்டு காஷ்மீர் மக்களை அடக்குகிறார்கள்! # கொந்தளிக்கும் காஷ்மீர்!🌐