லாகூர் – டெல்லி இடையிலான சம்ஜவுதா விரைவு ரயில் சேவை நிரந்தரமாக நிறுத்தப்படுவதாக பாக். அறிவிப்பு🌐

லாகூர் – டெல்லி இடையிலான சம்ஜவுதா விரைவு ரயில் சேவை நிரந்தரமாக நிறுத்தப்படுவதாக பாக். அறிவிப்பு🌐