வியாழக்கிழமை ஹோரை

வியாழக்கிழமை ஹோரை
🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺
காலை 🔔🔔

6-7. குரு. 💚 👈சுபம் ✔
7-8. செவ்வா.❤ 👈அசுபம் ❌
8-9. சூரியன்.❤ 👈அசுபம் ❌
9-10. சுக்கிரன்.💚 👈சுபம் ✔
10-11. புதன். 💚 👈சுபம் ✔
11-12. சந்திரன்.💚 👈சுபம் ✔

பிற்பகல் 🔔🔔

12-1. சனி.. ❤👈அசுபம் ❌
1-2. குரு. 💚 👈சுபம் ✔
2-3. செவ்வா.❤ 👈அசுபம் ❌

மாலை 🔔🔔

3-4. சூரியன்.❤ 👈அசுபம் ❌
4-5. சுக்கிரன்.💚 👈சுபம் ✔
5-6. புதன். 💚 👈சுபம் ✔
6-7. சந்திரன்.💚 👈சுபம் ✔

நல்ல நேரம் பார்த்து , நல்ல ஹோரை பார்த்து செய்யும் காரியங்கள் – மிக மோசமான தசை , புக்தி காலங்களிலும் உங்களுக்கு ஒரு அரு மருந்தாக அமையும்.✍🏼🌹