🌍 நீரின்றி அமையாது உலகு வள்ளுவரை மேற்கோள் காட்டி ஒவ்வொரு வீட்டிற்கும் குழாய் மூலம் சுத்தமான குடி நீர் -பிரதமர் மோடி🌐

🌍 நீரின்றி அமையாது உலகு வள்ளுவரை மேற்கோள் காட்டி ஒவ்வொரு வீட்டிற்கும் குழாய் மூலம் சுத்தமான குடி நீர் -பிரதமர் மோடி🌐