🌍 தோழர்களே, மருந்து பாட்டில்களை நன்றாக (துடைத்து )கழுவி விட்டு குழந்தைகளுக்கு குடுக்கவும்.🔴

🌍 தோழர்களே, மருந்து பாட்டில்களை நன்றாக (துடைத்து )கழுவி விட்டு குழந்தைகளுக்கு குடுக்கவும்.🔴