_கடந்த மூன்று மாதங்களில் இந்தியப் பங்குச் சந்தை முதலீட்டாளர்கள் சுமார் 12 லட்சம் கோடி ரூபாயை இழந்துள்ளனர்.🌐

_கடந்த மூன்று மாதங்களில் இந்தியப் பங்குச் சந்தை முதலீட்டாளர்கள் சுமார் 12 லட்சம் கோடி ரூபாயை இழந்துள்ளனர்.🌐