‘ஐ’ போன் வாங்கும் அவல நிலை இந்தியாவில் தான்.

எத்தனையோ மாநிலங்களில் எவ்வளவு பிரச்சனை வந்தாலும் இந்தியாவில் இருக்கும்போது அது வொன்றும் பொியது இல்லை….

இரவு முழுவதும் வரிசையில் காத்திருந்து ரூபாய் 1,14,000’க்கு (ரூபாய் ஒரு லட்சத்தி பதினாலாயிரம்) ‘ஐ’ போன் வாங்கும் அவல நிலை இந்தியாவில் தான்.